پیش‌نمایش

هنرهای عقل
چهار رسالۀ کهن دائویی
ترجمه و تعلیقات: اسماعیل رادپور

۱۲۰ صص‍.
انتشارات زندگی روزانه، (چاپ یکم ۱۳۹۷، چاپ دوم ۱۴۰۰)
شابک ۹۷۸۶۰۰۹۹۶۵۰۰۷

خرید این کتاب

زندگی روزانه
(ارسال رایگان)
 

هنرهای عقل مشتمل است بر ترجمۀ چهار رسالۀ کهن دائویی، با موضوع تهذیب نفس و درون‌پروری و حکومت‌داری عرفانی: پیشۀ درون 內業 هنرهای عقل (کتاب یکم و دوم) 心術上下 و تصفیۀ دل 白心 . تاریخ کتابت این رسائل به حدود ۴۰۰ق‍.م‍.-۲۰۰ق‍.م‍. بازمی‌گردد، ولی از روی قرائنی به حضور سنّت شفاهی پیشینه‌داری در پس پشت این رسائل می‌توان پی بُرد.

چون عقل به سامان باشد،
حواسّ به‌سامان خواهد بود؛
چون عقل بیارامد،
حواسّ خواهد آرامید.
سامان حواسّ از عقل است؛
آرامش حواسّ از عقل است.

در عقل، عقلی مکنون است:
در درون عقل، عقلی دیگر هست،
و آن عقلِ عقل است.

پیشهٔ درون (بندهای ۳۹-۴۰).