مشاهدت درونی بسی بهتر از سفرِ برونی است.
سفر در برون گشت و گذار در میان موجودات است،
و مشاهدت درون یکی شدن با خویشتن است.

[مسافر برون] با رسیدن به مقصد،
ناشناخته‌ها را می‌جوید؛
[مسافر درون] با حصول مشاهدت،
ناشناخته‌ها را می‌بیند.

- لیِه‌دزی (列子)، دفتر تهیگی گرداب (چُنگ‌شِو جینگ 沖虛經).


務外遊不如務內觀,外遊者求備於物,內觀者取足於身。至游者不知所適,至觀者不知所視。