پیش‌نمایش

رموز دائویی
در رفع ابهام از تمثیلات کیمیای درون
نوشتۀ لیو یی‌مینگ
ترجمه و تعلیقات: اسماعیل رادپور

۳۱۲ صص‍.
انتشارات زندگی روزانه، ، ۱۴۰۲
شابک ۹۷۸۶۲۲۶۵۶۳۱۰۹

خرید این کتاب

زندگی روزانه
(ارسال رایگان)
 

رفع ابهام از کلمات تمثیلی نام کتابی است از لیو یی‌مینگ، عارف شهیر دائویی، در عصر چینگ که ترجمۀ آن اینک به پیشگاه دوست‌داران معارف مشارق تقدیم می‌گردد. این کتاب مشتمل است بر پنج بخش: نخست، تمهیدات که اصولِ ضروری را از جهت ورود به مباحث تمثیلیِ کیمیای درون دائویی بیان می‌کند؛ دوم، تنزّلات که دربارۀ سیر نزولی روح انسان است در هفت مقطع تا به دامگهِ حادثه؛ سوم، ترقّیات که سیر صعودی روح و رهایشِ او از بند تعلّقات جسمانی و نفسانی و رسایشِ او به مقام نیستیِ بزرگ است؛ چهارم، تمثیلات که شرحی است بر بیست‌‍وشش تمثیل دائویی و گشایش پاره‌ای از رازهای کیمیای درون؛ و پنجم، مرموزات که مشتمل است بر چهل دوبیتی و یک قطعۀ منثور مختصر، افزون بر قصیده‌ای، همه در سرّ طریقت به گفتارِ اشارت.