پیش‌نمایش

صفا و سکون
پنج رسالۀ دائویی
ترجمه و تعلیقات: اسماعیل رادپور

۱۱۶ صص‍.
انتشارات زندگی روزانه، (چاپ یکم ۱۳۹۷، چاپ دوم ۱۴۰۰)
شابک ۹۷۸۶۰۰۹۹۶۵۰۴۵

خرید این کتاب

زندگی روزانه
(ارسال رایگان)
 

صفا و سکون مشتمل است بر ترجمۀ پنج رسالۀ دائویی با سیاق ادبی واحد، موسوم به «صفا و سکون»: دفتر صفا و سکون (清靜經) ، ادراک دل (了心經) ، پنج مطبخ و شرح آن (五廚經) ، اعمال روزانۀ درون (內日用經) و اعمال روزانۀ برون (外日用經) . همچنین، شرح لیو یی‌مینگ (劉一明)، یکی از عرفای متاخر دائویی، بر بند یکم دائودِه جینگ (道德經會義第一章) به این مجموعه منضم شده است که در فهم کتبِ صفا و سکون البته راه‌گشاست.

آسمان را صفاست و زمین را کدورت،
آسمان را تحرّک است و زمین را سکون.
...
چون پیوسته خواهش‌ها را به بیرون توانی راند،
دل خود سکون یابد.
...
در درون، سوی دل بنگر،
دل دیگر دل نیست.
در برون، سوی صُوَر بنگر،
صورت‌ها دیگر صورت نیست.
در دوردست‌ها، سوی موجودات بنگر،
موجودات دیگر موجودات نیستند.
پس از این سه نظر،
به‌تحقیق درمی‌یابی که تنها به تُهی می‌نگری!

- دفتر صفا و سکون (بندهای ۲، ۸، ۱۰).